Dzieci biegnące łąką

Szanowni Rodzice nowo zapisanych dzieci do Przedszkola na rok 2021/2022.

Komisja Rekrutacyjna przy Przedszkolu w Trzcianie zwraca się z prośbą o uzupełnienie brakujących zaświadczeń i oświadczeń kto z Państwa nie złożył, a zaznaczył we Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica / prawnego opiekuna kandydata.
  • zaświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON lub nauce w trybie stacjonarnym,
  • oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego,
  • oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna potwierdzające adres zamieszkania w miejscowości w której znajduje się przedszkole.

Od 15 marca 2021 r.- 26 marca 2021 r. Rodzice składają potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenie (do pobrania w przedszkolu lub na stronie internetowej przedszkola).

Z poważaniem
dyr. Zofia Smagała